Kuehne + Nagel е Ваш партнер по избор за преземање на логистиката од компаниите заради обезбедување и управување со сложени ланци на достава.

Нашата понуда:

  • Комплетно логистичко портфолио вклучувајки и процедури на царинење
  • Складишта со контролирана температура и ладилници
  • Дозвола за складирање на фармацевстки и медицински направи (специјализација во складирање на фармацевстки продукти)
  • Цела низа на процедури за поминување на царина вклучувајки и сертификат за Авторизиран Економски Оператор (AEO-F)
  • 24 часовен безбедносен систем (огради, аларм, камери)
  • Повеќе од 8,000 m2 во дистрибутивен простор за складирање
  • Најновите IT системи
  • Високо ниво на квалитет и иднивидуален пристап
  • Здружени решенија за ланецот на движење