KN Login е комплет од софистицирани алатки за управување кои ги ставаат во цврста контрола Вашите податоци. Тоа обезбедува точни сознанија за Вашиот ланец на набавки за брзо донесување на одлуки, и Ви помага при идентификација на можностите за подобрување.

Kuehne + Nagel има интегриран SAP® BusinessObjects ™ со KN Login која Ве обезбедува со големи „tate-of -the-art“ алатки за известување, со што ги става Вашите податоци да работи за вас. KN Login Ви дава предвидливост со која ќе бидете во можност да ја оцените ефикасноста на Вашиот ланец на набавка, да планирате поефикасно и да ги советувате колегите и партнери за тоа. Ние можеме да создадеме, на Ваше барање, по мерка скроени статистики и извештаи, и исто така Ви овозможиме функции кои Ви дозволуваат да се прилагоди на вашите сопствени потреби.

Почетната страна на KN Login Ви дава брза прегледност на сите логистички активности и процеси во Вашиот ланец на набавки. Ви овозможува предвудување за транспортот и ги сумира најважните настани во ланецот на набавки.

 

Високо додадени вредности

Птичја преспектива на Вашиот ланец на набавки, плус моќни алатки за оптимизација

  • Поврзува различни детови на податоци во козистентна прегледност со цел да овозможи донесување на интелегетни одлуки кои даваат поефикасен и поефективем ланец на набавки
  • Широк спектар на стандардни и по мерка скроени извештаи за ланецот на набавки, ад-хок или поставени извештаи со интегрираниот SAP BusinessObjects
  • Ги подржува напорите за предвидување на побарувачката и го оптимизира ланецот на набавки, а тоа води до подобрен квалитет во услугата
  • Овозможува корисникот да ја види големата слика во “еден поглед“
  • Овозможува лесна за користење платформа за брзо одобрени процеси