Политика за приватност на податоци

Заштитата на вашите лични податоци претставува важна грижа за Кине и Нагел. Вашата доверба е нашиот врвен приоритет. Затоа, ние секогаш ги третираме вашите лични податоци како доверливи и во согласност со прописите за заштита на законските податоци, како и оваа Политика за приватност на податоци.

Оваа политика го открива начинот и упаствата на кој Кине и Нагел ги обработува личните податоци на интернет, кои информации за корисниците на Кине и Нагел веб-страниците се евидентираат и анализираат, и како се користат овие информации, се делат или на друг начин се обработуваат. Понатаму е опишано како може да се користат колачиња (cookies) и други технологии во нашите апликации.

При повикувањето на нашата веб-страница, ќе бидете информирани за употребата на колачиња за целите на анализата. Во овој процес, исто претставува дел од оваа Политика за приватност на податоци.

Со користење на оваа веб-страница, вие ја потврдувате вашата согласност за собирање и користење на вашите лични податоци на начинот опишан во оваа Политика за приватност на податоци. Исто така, потврдувате дека Кине и Нагел може да ја менува и да ја ажурира оваа Политика за приватност на податоци редовно по сопствено наоѓање. Во тој случај, ние ќе објавиме ажурирани верзии на оваа Политика за приватност на податоци на оваа веб-страница. Ревидираната Политика за приватност на податоци се однесува само на податоци што се собираат по датумот кога е извршена ревизија на истата. Ви препорачуваме редовно да ја проверувате оваа страница за ажурирани информации за нашите практики за заштита на податоците. Вашето континуирано користење на нашите услуги по промените во Политиката за приватност на податоци значи дека ги прифаќате промените.

Оваа политика ќе продолжи да важи за веб-страниците на Кине и Нагел кои се однесуваат на оваа политика. Не се однесува на веб-страниците на Кине и Нагел кои се предмет на посебни политики за приватност на податоци.

 

I. Име и адреса на контролорот на податоците

 

Контролорот на податоците во дефиницијата на Европската регулатива за заштита на податоците и други национални закони за заштита на податоците на земјите-членки, како и дополнителни прописи за заштита на податоците се:

 

Кине и Нагел ДООЕЛ Скопје

Ул. 1551 бр. 10, Качанички пат, Визбегово

1000 Скопје

Република Македонија

Телефон: +389 2 2786 000

E-mail: info.skopje(at)kuehne-nagel.com

 

II. Контакт на службеното лице за заштита на податоци

 

Службеникот за заштита на податоци назначен од контролорот на податоци може да се контактира со користење на следните податоци за контакт:

 

Кине и Нагел ДООЕЛ Скопје

Ул. 1551 бр. 10, Качански пат, Визбегово

1000 Скопје

Република Македонија

Телефон: +389 2 2786 006

E-mail: privacy-macedonia@kuehne-nagel.com

 

I. Општи забелешки за обработка на податоци

1. Опсег на обработка на лични податоци

Ние ги користиме вашите лични податоци на начин како што е опишано во оваа Политика за приватност на податоци, со цел да ги направиме нашите услуги достапни, да одговориме на вашите барања и до степен до кој тоа е законски дозволено или барано или да помогнете во правни или кривични истраги. Ние можеме да ги направиме податоците анонимни и да зачувуваме податоци кои се собрани преку оваа веб-страница за статистички цели за да го прошириме нашето портфолио на производи и да ги подобриме нашите услуги.

 

2. Со кого ги споделуваме вашите лични податоци?

 

Ние можеме да ги чуваме вашите лични податоци или на друг начин да ги предадеме на нашите филијали или други доверливи деловни партнери кои вршат услуги во наше име, на пример, за техничка поддршка за да се оцени корисноста на оваа веб-страница за маркетинг цели или други видови на услуги. Ние склучивме договори со овие страни за да осигуриме дека личните податоци се обработуваат врз основа на нашите упатства и во согласност со оваа Политика за приватност на податоци и други соодветни мерки во врска со доверливост и безбедност.

 

Вашите лични податоци ги пренесуваме на овие надворешни страни и други трети лица исклучиво до потребниот степен за да ги извршуваме услугите што ги побаравте или да ги овластите и да ги заштитите вашите и нашите права, имот или безбедност или, ако сме должни да го сториме тоа врз основа на важечките закони, наредбите на судовите или на другите органи, или ако ова откривање е потребно за да помогне во правните или кривичните истраги или судските постапки.

 

Ве молиме имајте предвид дека компаниите на Кине и Нагел Групацијата, како и властите, клиентите и добавувачите на кои може да ги пренесуваме вашите лични податоци, би можеле да бидат со седиште надвор од вашата матична земја и потенцијално и во земји со закони за заштита на податоци кои можат се разликуваат од оние кои се применуваат во земјата каде што сте со седиште. Во вакви случаи, ќе обезбедиме соодветни мерки за заштита на вашите лични податоци да се преземат со воведување соодветни законски механизми, на пример: стандардни договорни клаузули на ЕУ. Копија од ЕУ стандардните клаузули за договор може да пронајдете на следниот линк:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu 

 

3. Правна основа за обработка на лични податоци

Доколку добиеме изјава за согласност од субјектот на податоците за обработка на лични податоци, чл. 6 (1), а) Регулативата за заштита на општите податоци на ЕУ (GDPR) се применува како правна основа за обработка на лични податоци.

 

При обработката на личните податоци што се потребни за исполнување на договорот на кој се однесува субјектот на лични податоци, чл. 6 (1), б) GDPR служи како правна основа. Ова исто така важи и за обработка која е потребна за спроведување на преддоговорни мерки.

 

Каде што обработката на лични податоци е потребна за исполнување на законска обврска наметната за нашата компанија, чл. 6 (1), в) GDPR служи како правна основа.

 

Во случај виталните интереси на субјектите на податоците или друго физичко лице да бараат обработка на лични податоци, чл. 6 (1), г) GDPR служи како правна основа.

 

Доколку обработката служи за да се заштити оправданиот интерес на нашата компанија или на трето лице и ако интересите, граѓанските права и основните слободи на субјектот на податоцитене го надминуваат првоспоменатиот интерес, чл. 6 (1), ѓ) GDPR служи како правна основа за обработка.

 

4. Бришење на податоци и период на чување

Личните податоци на субјектите на податоци ќе бидат избришани или блокирани веднаш штом ќе престанат да ја применуваат целта за чување. Складирањето исто така може да се случи и надвор од овој момент, ако тоа го обезбеди европскиот или националниот законодавец во директивите, законите и другите прописи според правото на ЕУ, кои се однесуваат на контролорот на податоци. Податоците исто така ќе бидат блокирани или избришани кога истекува период на складирање кој е пропишан со наведените стандарди, освен ако не постои потреба за континуирано складирање на податоците за склучување на договорот или исполнување на договорот.

 

II. Обезбедување на веб-страница и создавање на записи (logfiles)

 

1. Опис и обем на обработката на податоците

На секое пронаоѓање на нашата веб-страница, нашиот систем автоматски собира податоци и информации од компјутерскиот систем на пристапниот компјутер.

 

Следниве податоци се собрани во овој процес:

(1) Информации за типот на прелистувачот и верзијата што се користи
(2) Оперативниот систем на корисникот
(3) IP адресата на корисникот
(4) Податоци и време на пристап
(5) Веб-страници од кои системот на корисникот го достигнува нашиот веб-сајт
(6) Веб-сајтови кои се повикани од страна на системот на корисникот преку нашата веб-страница

Податоците исто така ќе бидат зачувани во еслектронски запис (logfiles) на нашиот систем. Овие податоци нема да се складираат заедно со други лични податоци на корисникот.

2. Правна основа за обработка на податоците

Правната основа за привремено чување на податоците и logfiles е чл. 6 (1), ѓ) GDPR.

3. Цел на обработката на податоците

Привременото чување на IP адресата од страна на системот е неопходно за да се овозможи прикажување на веб-страницата на компјутерот на корисникот. За оваа цел, IP адресата на корисникот мора да остане зачувана за времетраењето на сесијата.
Log датотеките се чуваат за да се обезбеди функционалноста на веб-страницата. Покрај тоа, податоците ни помагаат да ја оптимизираме веб-локацијата и да ја осигуриме безбедноста на нашите ИТ системи. Податоците не се анализираат за маркетинг цели во овој контекст.
Овие цели се исто така оправдани во обработката на податоците согласно со чл. 6 (1), ѓ) GDPR.


4. Времетраење на складирањето

Податоците ќе бидат избришани, веднаш штом истите повеќе не се потребно за да се постигне целта за нивното собирање. Ова ќе биде случај кога соодветната сесија е завршена во случај податоците да се соберат заради обезбедување на оваа веб-страница.

Во случај податоците да се зачуваат во logfiles, бришењето ќе се изврши најдоцна по 30 дена. Складирањето надвор од овој рок е исто така можно. Во таков случај, IP-адресите на корисниците ќе бидат избришани или анонимизирани, така што веќе нема да биде можно да се атрибутираат кон клиентот.

 

5. Можност за приговор и отстранување

 

Собирањето на податоците со цел обезбедување на веб-страница и складирање на податоците во logfile е неопходно за функционирање на веб-страницата. Како резултат на тоа, не постои можност за приговор од страна на корисникот.

 

III. Употреба на колачиња (cookies)

 

а) Опис и обем на обработката на податоците

 

Нашата веб-страница користи колачиња. Колачињата се текстуални датотеки што се зачувани во интернет прелистувачот или се чуваат од интернет-прелистувачот на компјутерскиот систем на корисникот. Ако корисник прелистува веб-страница, колачето може да се чува во оперативниот систем на корисникот. Ова колаче содржи низа од знаци кои овозможуваат дефинитивна идентификација на прелистувачот по повторено пребарување на веб-страницата.

 

Ние користиме колачиња за да ја направиме нашата веб-страница подостапна за корисниците. Некои елементи на нашата веб-страница бараат дека прелистувачот да може да се идентификува откако ќе се повика друга страна.

 

Ние ги користиме следниве колачиња за користење на нашата веб-страница:

 

Неопходни колачиња

 

Овие колачиња се неопходни за ракување со веб-страницата и привремено зачувување на податоци за седницата за правилно прикажување на страницата.

 

Колачиња за изведба

Ние користиме колачиња за изведба, за да можеме да ги подобриме техничките перформанси, како што се брзина на вчитување и зголемување на сликата.

 

Функционални колачиња

 

Овие колачиња се користат од нашите апликации за кеширање на внесените податоци и на тој начин обезбедуваат функционалност и ергономски однос со клиентите.

 

Рекламни колачиња

 

Ние ги користиме колачињата за рекламирање за да го провериме успехот на нашите маркетинг активности.

 

Колачиња од трети лица

Колачињата од трети страни се колачиња, кои ги поставува лице кое е всушност одговорно за обработката, но кое не припаѓа на операторот на веб-страницата што ја посетува корисникот.

 

Ние користиме колачиња од трети страни, на пр. да ја поврземе нашата страница со LinkedIn и Twitter и да им овозможиме на нашите корисници да споделат нешто директно преку LinkedIn или Twitter.

 

Понатаму, ние користиме Google Analytics, услуга за рекламна анализа на Google Inc. ("Google"). Google користи колачиња. Информациите генерирани од колаче за користење на онлајн понудата од страна на корисниците се генерално пренесени и зачувани на сервер на Google во САД.

 

Google ќе ги користи овие информации во наше име за да ја анализира употребата на нашата онлајн понуда од страна на корисниците, да собира извештаи за активностите во рамките на оваа онлајн понуда и да врши дополнителни услуги за нас кои се поврзани со оваа онлајн понуда и користењето на интернет. Во тој процес, псевдонимизираните кориснички профили на корисниците можат да бидат создадени од обработените податоци.

 

Ние користиме Google Analytics само со активирана IP анонимизација. Ова значи дека IP адресите на корисниците ќе бидат скратени од Google во земјите-членки на Европската унија или во другите земји потписнички на Договорот за Европската економска зона.

 

Целосната IP адреса ќе биде пренесена само во исклучителни случаи на сервер на Google во САД и ќе биде зачувана таму. IP адресата, пренесена од прелистувачот на корисникот, нема да биде комбинирана со други податоци на Google.

 

Покрај тоа, корисниците можат да спречат чување на колачиња со соодветна поставка на нивниот софтвер за прелистувач; корисниците дополнително може да спречат собирање на податоците генерирани од колачето што треба да се пренасочат кон Google и се однесува на нивната употреба на онлајн-понудата, како и обработка на овие податоци од страна на Google преку преземање и инсталирање на plug-in на прелистувачот достапен на следниов линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Повеќе информации за користењето податоци од Google за рекламни цели, опции за поставувања и приговори може да се најдат на веб-страниците на Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Употреба на податоци од Google кога користите веб-сајтови или апликации на нашите партнери), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Употреба на податоци за рекламни цели"), http://www.google.de/settings/ads ("Управување со информации што се користат од Google за прикажување на реклами за вас") и http://www.google.com/ads/preferences/ ("Ти одлучуваш која реклама ја прикажува Google").

 

б) Правна основа за обработка на податоците

 

Правната основа за обработка на лични податоци преку технички неопходните колачиња е базирана врз основа на чл. 6 (1), ѓ) GDPR.

 

Правната основа за обработка на лични податоци со помош на колачиња за цели на анализа, ако дозволата е одобрена од страна на корисникот, е чл. 6 (1), а) GDPR.

 

в) Цел на обработката на податоците

 

Целта на користење на технички потребни колачиња е да им овозможи на корисниците да ги користат веб-сајтовите. Некои карактеристики на нашите веб-страници не може да се понудат без употреба на колачиња. За овие, потребно е прелистувачот да се препознае дури и откако ќе се префрли на други веб-страници.

 

Корисничките податоци собрани од технички потребни колачиња не се користат за креирање кориснички профили.

 

Колачињата за анализа (колачиња за рекламирање и колачиња од трети страни) се користат за подобрување на квалитетот на нашата веб-страница и неговата содржина. Дознаваме од колачињата за анализа како се користи веб-страницата и со тоа континуирано ја оптимизираме нашата понуда. Тие исто така можат да се користат за креирање профил на вашите интереси и прикажување на релевантни реклами на други веб-страници.

 

Правната основа за обработка на лични податоци преку технички потребни колачиња е чл. 6 (1), ѓ) GDPR.

 

Правната основа за обработка на лични податоци со помош на колачиња за цели на анализа, ако дозволата е одобрена од страна на корисникот, е чл. 6 (1), а) GDPR.

 

г) Времетраење на складирањето, можност за приговор и отстранување

 

Колачињата се чуваат на компјутерот на корисникот и се пренесуваат од него на нашата веб-страница. Затоа, како корисник, имате целосна контрола врз употребата на колачиња. Со менување на поставките на вашиот интернет прелистувач, можете да го деактивирате или ограничите преносот на колачиња. Колачињата кои веќе се чуваат може да се избришат во секое време. Ова исто така може да се направи со автоматски процес.

 

IV. Регистрација

 

1. Опис и обем на обработката на податоците

 

Ние им нудиме можност накорисните на нашата веб-страница да се регистрираат со внесување лични податоци. Податоците се внесуваат во влезната форма во процесот и се пренесуваат до нас и се складираат од нас. Следниве податоци се собрани во текот на процесот на регистрација:

 

Име

Презиме

Е-пошта

Телефон

Детали за компанијата

 

За време на регистрацијата, понатаму се складираат и следниве податоци:

 

(1) Информации за типот на прелистувачот и верзијата што се користи

(2) Оперативниот систем на корисникот

(3) IP адресата на корисникот

(4) Податоци и време на пристап

(5) Веб-страници од кои системот на корисникот го достигнува нашиот веб-сајт

(6) Веб-сајтови кои се повикани од страна на системот на корисникот преку нашата веб-страница

 

2. Правна основа за обработка на податоците

 

Правната основа за обработка на податоците, доколку корисникот даде согласност, е чл. 6 (1), а) GDPR.

 

Ако регистрацијата служи за исполнување на договор на кој корисникот е договорна страна или за извршување на преддоговорни мерки, дополнителна правна основа за обработка на податоците е чл. 6 (1), б) GDPR.

 

3. Цел на обработката на податоците

 

Регистрација на корисникот е потребна за исполнување на договор на кој корисникот е договорна страна или за извршување на преддоговорни мерки.

 

Во зависност од вашата согласност, која ja бараме конкретно за наведените цели за регистрација и вашата опција да се одјавите во секое време, ние исто така ги користиме вашите податоци за да ви понудиме вакви производи и услуги што може да ви бидат од интерес. Овие услуги можете да ги деактивирате со кликање на "Дерегистрација". Ако побарате понатамошна кореспонденција од Кине и Нагел по овој пат, ние ќе ја рекреираме вашата претплата и тогаш повторно ќе кликнете на "Deregister" ако сакате повторно да се откажете.

 

4. Времетраење на складирањето

 

Податоците ќе бидат избришани, веднаш штом истите повеќе не се потребни за да се постигне целта за нивното собирање.

 

Ова ќе биде случај [sic за собраните податоци] за време на процесот на регистрација за исполнување на договорот или за извршување на преддоговорни мерки секогаш кога податоците повеќе не се потребни за извршување на договорот. Потребата за чување на лични податоци на договорниот партнер може да се примени и по склучувањето на договорот, со цел да се исполнат договорни или законски обврски.

 

Личните податоци од вашата сметка ќе бидат складирани онолку колку што е потребно за целите за кои податоците се собрани или на друг начин обработени. Ова не се применува доколку ние сме предмет на законски периоди на задржување.

 

Во спротивно важи следново: Ако не сте ја користеле вашата сметка повеќе од 365 дена, ние ќе ја искористиме вашата е-адреса за да ве известиме дека вашата сметка ќе биде избришана.

 

5. Можност за приговор и отстранување

 

Како корисник, имате можност во секое време да ја откажете регистрацијата. Постои можност,  зачуваните податоците за вас да бидете променети во секое време.

 

Доколку податоците се потребни за исполнување на договор или за извршување на преддоговорни мерки, предвремено бришење на податоците е можно само ако никакви договорни или законски обврски не се противат на бришење.

 

V. Контакт форма и контакт со е-пошта

 

1. Опис и обем на обработката на податоците

 

Формулар за контакт е достапен на нашата веб страница, која може да се користи за да корисниците се поврзат со нас по електронски пат. Ако корисникот ја користи оваа опција, податоците внесени во влезната форма ќе бидат пренесени до нас и ќе бидат складирани од нас. Овие податоци се:

 

(1) Име

(2) Презиме

(3) Е-пошта

(4) Град

(5) Земја

(6) Поштенски код

(7) Компанија

 

Вашата согласност за користење на податоците ќе биде побарана во текот на процесот на пренос и ќе се направи упатување на оваа Политика за приватност на податоците.

 

Доколку се нуди контакт преку обезбедена е-адреса, личните податоци на корисникот што се пренесуваат заедно со е-поштата ќе бидат зачувани во тој случај.

 

Податоците нема да бидат пренесени на трети лица во овој контекст. Податоците ќе се користат исклучиво за обработка на комуникацијата.

 

2. Правна основа за обработка на податоците

 

Правната основа за обработка на податоците, доколку корисникот даде согласност, е чл. 6 (1), а) GDPR.

Правната основа за обработка на податоците што се пренесуваат при испраќањето е-пошта се чл. 6 (1), ѓ) GDPR. Доколку контактот по електронска пошта има за цел склучување на договор, дополнителната правна основа за обработка е чл. 6 (1), б) GDPR.

 

3. Цел на обработката на податоците

 

Обработката на личните податоци од влезната форма служи само за нашата обработка на комуникацијата. Во случај на контакт преку електронска пошта, ова е исто така потребниот оправдан интерес за обработка на податоците. Вашите податоци ќе бидат обработени само со ваша експлицитна согласност за други цели освен оние споменати.

Другите лични податоци кои се обработуваат во текот на процесот на пренос служат за да се спречи злоупотребата на образецот за контакт и да се обезбеди сигурност на нашите ИТ системи.

 

4. Времетраење на складирањето

 

Податоците ќе бидат избришани, веднаш штом истите повеќе не се потребни за да се постигне целта за нивното собирање. Ова е случај, во врска со личните податоци кои потекнуваат од влезната форма на образецот за контакт и податоците што се пренесуваат со е-пошта, кога соодветната комуникација со корисникот е прекината. Комуникацијата е прекината кога може да се види врз основа на околностите што релевантните факти се дефинитивно разјаснети.

 

5. Можност за приговор и отстранување

 

Корисникот има можност во секое време да ја укине неговата / нејзината согласност за обработка на лични податоци. Ако корисникот контактира со нас преку е-пошта, тој / таа може да приговара во секое време да ги чува своите лични податоци. Во таков случај, комуникацијата не може да се продолжи.

 

Ве молиме обратете се на отповикување на согласноста и на приговорот за чување до нас преку линкот даден во делот. VIII.

 

Сите лични податоци што се зачувани во текот на контактот ќе бидат избришани во тој случај.

 

VI. Обработка на податоци за известувања за нови работни места

 

1. Опис и обем на обработката на податоците

 

Страницата за нови работни место на КН овозможува опција да се пријавите за автоматски генерирано известување за нови работни места. Можете да се пријавите за известување за нови работни места со внесување на вашата е-адреса и со кликање на линкот за потврда. Можете да изберете различни категории за да ја прилагодите содржината на известувањето за нови работни места согласно вашите потреби.

 

2. Цел на обработката на податоците

 

Целта на известувањата за нови работни места е да ве извести за тековните работни места во групацијата Кине и Нагел, а потоа и групацијата да стекне апликанти. Пријавувањето е доброволно и е независно од специфичниот процес на апликација.

 

3. Правна основа за обработка на податоците

 

Правната основа за предупредувањето за е-пошта е дадена во чл. 6 лит. 1 ѓ) GDPR. Потребниот легитимен интерес на Кине и Нагел во задоволувањето на правната основа се однесува на стекнување на кандидати.

 

4. Времетраење на складирањето

 

Во случај да не се пронајдени слободни места за креираното известување за нови работни места, 3 месеци по поставувањето на известувањето за работно место, ќе добиете е-пошта за предупредување, во кое се наведува дека не се пронајдени слободни работни места. Во оваа е-пошта ќе биде побарано да го продолжите известувањето за работа со активно кликање на дадениот линк.

 

Ако не кликнете на линкот во рок од 21 ден откако е испратена е-пошта, известувањето за нови работни места и сите поврзани лични податоци ќе бидат избришани во базата на податоци.

 

5. Можност за приговор и отстранување

Како корисник, имате можност во секое време да ја откажете регистрацијата. Можете исто така да ги чувате податоците за вас и истите да ги менувате во секое време..

 

Доколку податоците се потребни за исполнување на договор или за извршување на преддоговорни мерки, предвремено бришење на податоците е можно само ако никакви договорни или законски обврски не се противат на бришење.

 

VII. Права на податочните субјекти

 

Ако вашите лични податоци се обработуваат, вие претставувате податочен субјект согласно дефиницијата на GDPR и имате права наведени подолу во однос на контролорот на податоци.

Можете да ги побарате своите права во секое време на следниот линк: https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/  

 

1. Право на информации

 

Можете да побарате потврда од контролорот за податоци дали личните податоци што се однесуваат на вас се обработуваат од нас.

 

Ако таквата обработка се применува, можете да побарате информации од контролорот на податоци во однос на следните аспекти:

 

(1) целите за кои се обработуваат личните податоци;

(2) категории на лични податоци кои се обработуваат;

(3) примателите или категориите примачи на кои личните податоци што се однесуваат на вас се откриени или ќе бидат откриени во иднина;

(4) планираното времетраење на чувањето на личните податоци што се однесуваат на вас или, ако тоа не може конкретно да се наведе, критериумите за утврдување на времетраењето на складирањето;

(5) применливост на правото на корекција или бришење на личните податоци кои се однесуваат на вас, право да се ограничи обработката од страна на контролорот на податоци или право да се противите на оваа обработка;

(6) применливост на правото на жалба до надзорниот орган;

(7) сите достапни информации за потеклото на податоците доколку личните податоци не се собрани од субјектот на податоците;

(8) применливост на автоматизиран процес на донесување одлуки вклучувајќи профилирање според чл. 22 (1) и (4) GDPR и - барем во овие случаи - објаснувачки информации за вклучената логика и опсег, како и планираните ефекти за субјектот на податоците од таквата обработка.

 

Имате право да побарате информации за тоа дали личните податоци што се однесуваат на вас се пренесуваат до трета земја или меѓународна организација. Во врска со ова, можете да побарате да бидете информирани за соодветните гаранции во согласност со чл. 46 GDPR во врска со преносот.

 

2. Право на исправка

 

Имате право на исправка и / или завршување во врска со контролорот на податоците, доколку обработените лични податоци што се однесуваат на вас се неточни или нецелосни. Контролорот на податоци мора да ја направи исправката без одлагање.

 

3. Право на ограничување на обработката

 

На следниве услови, можете да побарате ограничување на обработката на личните податоци што се однесуваат на вас:

 

(1) ако ја негирате точноста на личните податоци што се однесуваат на вас за период што му овозможува на контролорот на податоците да ја провери точноста на личните податоци;

 

(2) обработката е нелегитимна и Вие го одбивате бришењето на личните податоци и наместо тоа барате ограничување на користењето на личните податоци;

 

(3) контролорот на податоци веќе не му треба лични податоци за целите на обработката, но го барате за тврдењето, спроведувањето или одбраната на законските барања; или

 

(4) ако поднесете приговор против обработката согласно со чл. 1 GDPR и ако не е сигурно уште, ако оправданите интереси на контролорот на податоците ги надминуваат вашите причини.

 

Доколку обработката на личните податоци што се однесуваат на вас се ограничени, овие податоци може да бидат обработени - освен за складирање - само со ваша согласност или само да се потврдат, да се остварат или да се бранат законски побарувања или да се заштитат правата на друго физичко лице или легално субјект или поради причини за јавен интерес на Европската унија или на земја-членка.

 

Ако ограничувањето на обработката е применето во согласност со горенаведените услови, контролорот на податоците ќе биде информиран пред да се укине ограничувањето.

 

6. Право на бришење

 

а) Обврска за бришење

 

Можете да побарате од контролорот на податоците дека личните податоци што се однесуваат на вас веднаш треба да се избришат и контролорот на податоци ќе биде должен веднаш да ги избрише овие податоци ако се применува една од следните причини:

 

(1) Личните податоци што се однесуваат на вас повеќе не се потребни за целите за кои се собрани или на друг начин обработени.

 

(2) Вие ја отповикате вашата согласност која послужи како основа за обработка според чл. 6 (1), а) или чл. 9 (2), а) GDPR и не постои друга правна основа за обработката.

 

(3) Вие покренате приговор според чл. 21 (1) GDPR против обработката и нема оправдани причини за обработка, или ако се противите на обработката според чл. 21 (2) GDPR.

 

(4) Личните податоци кои се однесуваат на вас се обработуваат незаконски.

 

(5) Бришењето на личните податоци во врска со вас е потребно за да се исполни законска обврска во согласност со правото на ЕУ или законите на земјите-членки кои се однесуваат на контролорот на податоци.

 

(6) Личните податоци кои се однесуваат на вас се собрани во врска со понудените услуги на информатичкото општество според чл. 8 (1) GDPR.

 

б) Информации за трети страни

 

Ако контролорот на податоците ги направил личните податоци што се однесуваат на вас јавно достапни и ако е обврзан да ги избришат согласно со чл. 17 (1) GDPR, ќе преземе соодветни мерки, исто така од техничка природа, земајќи ги предвид достапните технологии и трошоците за имплементација, со цел да ги информира страните, кои се одговорни за обработката на податоците и кои ги обработуваат личните податоци на фактот дека вие, како субјект на податоците, побаравте од нив да ги избришат сите линкови до овие лични податоци или копии или репликации од овие лични податоци.

 

в) Исклучоци

 

Правото на бришење не се применува ако обработката е потребна

 

(1) да го остварува правото на слободен говор и информации;

 

(2) да исполни законска обврска која се применува за обработка во согласност со правото на ЕУ или законите на земјите-членки кои се однесуваат на контролорот на податоците или да исполнуваат задача во јавен интерес или во остварувањето на јавно овластување што е делегирана на контролорот на податоците;

 

(3) заради јавен интерес за прашања од јавното здравје според чл. 9 (2), h) и i), како и чл. 9 (3) GDPR;

 

(4) за цели на архивирање кои се од јавен интерес, за научни или историски истражувачки цели или за статистички цели според чл. 89 (1) GDPR, се додека правото од точка а) се очекува да го оневозможи остварувањето на целите за обработка или да го оневозможи во значителен степен; или

 

(5) за тврдењето, вежбањето или одбраната на законските барања.

 

7. Право на информации

 

Ако сте го потврдиле правото на исправка, бришење или ограничување на обработката на контролорот на податоците, ќе биде обврзано да ги извести сите приматели на кои им се откриени лични податоци кои се однесуваат на вас за оваа корекција или бришење на овие податоци или ограничување од обработката, освен ако ова не се докаже како невозможно или ако е такво поврзано со диспропорционални напори или трошоци.

Имате право во врска со контролорот на податоците да бидат информирани за овие примачи.

 

8. Право на преносливост на податоци

 

Имате право да добивате лични податоци кои се однесуваат на вас, кои сте ги ставиле на располагање на контролорот на податоци во структуриран, заеднички и машински читлив формат. Имате повеќе право да ги пренесувате овие податоци на друг контролор на податоци без опструкција од контролорот на податоци на кого личните податоци се достапни, доколку

(1) обработката се заснова на согласност согласно со чл. 6 (1), а) GDPR или чл. 9 (2), а) GDPR или договор според чл. 6 (1) осветлена. б) GDPR, и

(2) обработка се одвива преку автоматизирани процеси.

 

Во остварувањето на ова право, исто така, имате право да заклучите дека личните податоци што се однесуваат на вас се пренесуваат директно од еден контролор на податоци до друг контролор на податоците, доколку тоа е технички изводливо.

 

Слободите и правата на другите лица не смеат да бидат оштетени.

 

Правото на преносливост на податоци не се однесува на обработката на личните податоци што се потребни за исполнување на задача од јавен интерес или во остварување на јавна власт која е делегирана на контролорот на податоци.

 

9. Право на приговор

 

Имате право да поднесете приговор во секое време, од причини кои произлегуваат од вашата конкретна ситуација, до обработката на личните податоци кои се однесуваат на вас што се одвиваат врз основа на чл. 6 (1), д) или ѓ) GDPR; ова исто така важи и за профилирање врз основа на овие одредби.

 

Контролорот на податоците ќе престане со обработка на личните податоци кои се однесуваат на вас, освен ако не може да докаже релевантни причини за процесирањето што се квалификуваат за заштита и кои ги надминуваат вашите интереси, права и слободи, или ако обработката служи за наведување, вршење или одрбана против правни побарувања.

Доколку личните податоци што се однесуваат на вас се обработени за да работат директно со маркетинг, имате право да поднесете приговор во секое време за обработка на личните податоци кои се однесуваат на вас за целите на таквото рекламирање; ова исто така важи и за профилирање доколку е поврзано со таков директен маркетинг.

 

Ако се спротиставите на обработката за целите на директен маркетинг, личните податоци кои се однесуваат на вас веќе нема да бидат обработени за овие цели.

 

Имате можност да го остварите вашето право на приговор во врска со користењето на услугите на информатичкото општество - без оглед на Директивата 2002/58 / EC - преку автоматизирани постапки во кои се користат техничките спецификации.

 

10. Право на отповикување на согласност согласно законите за заштита на податоците

 

Имате право да ја одземете вашата согласност во согласност со законите за заштита на податоци во секое време. Легитимноста на обработката што се случила се додека се процесира вашиот приговор не влијае врз отповикувањето на дозволата.

 

11. Автоматска одлука во поединечниот случај, вклучувајќи профилирање

 

Имате право да не бидете подложен на одлука која е исклучиво заснована на автоматизирана обработка - вклучувајќи профилирање - која развива правен ефект во врска со вас или која предизвикува слични значителни пречки за вас. Ова не се применува доколку одлуката:

 

(1) се бара за склучување или исполнување на договор склучен помеѓу вас и контролорот на податоци;

(2) е дозволена врз основа на законските прописи на ЕУ или земјите-членки кои се однесуваат на контролорот на податоците и ако овие законски прописи содржат соодветни мерки за заштита на вашите права и слободи, како и вашите оправдани интереси; или

 

(3) е изготвена заедно со вашиот експлицитен договор.

 

Сепак, овие одлуки не можат да се засноваат на посебни категории на лични податоци во согласност со чл. 9 (1) GDPR, освен ако чл. 9 (2), а) или е) се применува и се преземени соодветни мерки за заштита на правата и слободите, како и вашите оправдани интереси.

 

Во однос на случаите наведени во (1) и (3), контролорот на податоците ќе преземе соодветни мерки за заштита на правата и слободите, како и вашите оправдани интереси, што вклучува барем право на лице на [sic] контролорот на податоци да влијаат, да ги презентираат сопствените ставови и да ја оспорат одлуката.

 

12. Право да се жали со надзорниот орган

 

Без да е во спротивност со друга административна или вонсудска жалба, имате право да се жалите со надзорниот орган, особено во земјата-членка на вашето живеалиште, вашето работно место или местото на сомневање за повреда, ако сметате дека обработката на лични податоци во врска со вас врши прекршување на GDPR.

 

Надзорниот орган со кој е поднесена претставка ќе го извести подносителот на жалбата за статусот и резултатите од тужбата, вклучувајќи ја и можноста за поднесување жалба во судот согласно со чл. 78 GDPR.

 

VIII. Извештај за прекршување при пристап на податоци

 

Прекршувања при пристап на податоци може да се пријават во секое време под privacy(at)kuehne-nagel.com.

 

Прекршување на податоци значи прекршување на безбедноста што води кон случајно или нелегално уништување, губење или модификација, неовластено откривање или неовластен пристап на лични податоци, кои се пренесуваат, складираат или на друг начин се обработуваат од страна на Кине и Нагел или трета страна.

 

IX. Малолетници

 

Лицата помлади од 18 години не смеат да пренесуваат лични податоци без согласност на нивните родители или законски старатели. Според чл. 8 GDPR, децата на возраст од 16 години или помлади можат да објавуваат такви согласности само со согласност на нивните родители или законски старатели. Личните податоци за малолетниците не се свесно собрани и обработени.

 

X. Коректност и валидност на оваа Политика за приватност на податоци

 

Кине и Нагел го резервира правото на прилагодување на оваа Политика за приватност на податоци во секое време и со ефект за во иднина. Поради тоа, се препорачува повторно да се чита оваа Политика за приватност на податоци во редовни интервали.