Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Incoterms 2020 – регулативи за меѓународна трговија

Искористете го нашето искуство и експертиза за да ви помогнеме да се движите низ правилата за продажба на стоки низ целиот свет.

Купувањето и продажбата на стоки во меѓународниот трговски систем честопати може да биде комплицирано во поглед на одговорности, трошоци и ризик за сите страни кои се дел од ланецот на набавки и испорака.

За да ви помогне во увозот и извозот, Меѓународната трговска комора (ICC) ги воведе меѓународните трговски услови (Инкотермс), кои функционираат како основни трговски услови во светот при продажба на стоки. Без разлика дали комплетирате нарачка за купување, пакување и етикетирање на пратка или подготвувате сертификат за потекло, овие прописи станаа дел од нашиот дневен трговски процес и се тука за да ве водат низ истиот.

Од првото објавување на условите во 1936 година, ICC ги одржува и развива од тогаш.

За да ви помогнеме во подготвувањето на деловните активности за следниот век на глобална трговија, најновото издание, Инкотермс® 2020, стапи на сила на 1 јануари 2020 година и употребата на условите се задолжителни.

Правилата на Инкотермс содржат низа трговски термини со три букви кои сите имаат многу прецизни значења за продажба на стоки ширум светот.

Преземете го официјалниот водич Incoterms.

Правила кои важат за сите видови на транспорт:

EXW - Ex Works (наведено место на испорака)

Често се користи при изготвување на иницијална понуда за продажба на стоки без вклучени трошоци, EXW значи дека продавачот ја става стоката достапна во нивните простории или на друго име (работи, фабрика, магацин и сл.). Продавачот не треба да ја натовари стоката на кое било возило за преземање / локална достава, ниту има потреба да ја царини стоката за извоз.

FCA - Free Carrier (наведено место на испорака)

FCA може да има две различни значења, секое со различно ниво на ризик и трошок за купувачот и продавачот. FCA (a) се користи кога продавачот ја испорачува стоката, со завршени извозни царински формалности, на одредена локација која претставува нивна сопственост. FCA (b) се користи кога продавачот ја испорачува стоката, со завршени извозни царински формалности, на одредена локација која не претставува нивна сопственост. Во двата случаи, стоката може да се достави до превозник номиниран од купувачот, или до друга страна номинирана од купувачот.

CPT - Carriage Paid To (наведено место на испорака)

Според CPT, продавачот плаќа за превоз на стока до назначеното место на испорака.

CIP - Carriage and Insurance Paid to (наведено место на испорака)

Слично на CPT со исклучок дека од продавачот се бара да обезбеди минимално осигурување за стоката додека е во транзит.

DAP - Delivered at Place (наведено место на испорака)

За продавачот се смета дека е испорачана кога стоката е ставена на располагање на купувачот на пристигнато транспортно средство и е подготвена за истовар на именуваното место на дестинација. Според условите на DAP, продавачот треба да управува со сите ризици вклучени во донесувањето на стоката.

DPU - Delivered at Place Unloaded (наведено место на испорака)

Овој Инкотерм бара продавачот да ја испорача стоката, истоварена, на назначеното место. Продавачот ги покрива сите трошоци за транспорт (извозни давачки, превоз, истовар од главниот превозник на дестинациското пристаниште и наплатните давачки на пристаништето) и го презема целиот ризик до пристигнувањето на дестинација.

DDP – Delivered Duty Paid (наведено место на испорака)

Продавачот е одговорен за доставување на стоката на назначеното место во земјата на купувачот и ги плаќа сите трошоци при донесувањето на стоката до целта, вклучувајќи увозни давачки и даноци. Продавачот не е одговорен за истоварување.

Меѓународни правила за надворешен и внатрешен бродски транспорт:

FAS - Free Alongside Ship (именувано пристаниште на испорака)

Продавачот пристапува кон испорака кога стоката е поставена до пловниот објект (на пример, на карго пристаниште или помошно пловило) номиниран од купувачот на именуваното пристаниште за пратка. Ризикот од губење или оштетување на стоката е исклучен кога стоката е покрај бродот, а купувачот ја презема одговорноста за сите трошоци од тој момент.

FOB – Free on Board

Продавачот ја испорачува стоката на бродот номиниран од купувачот на именуваното пристаниште за пратка или ја обезбедува стоката што е веќе доставена на истиот начин. Ризикот од загуба или оштетување на стоката завршува кога стоката е на бродот, а купувачот ја презема одговорноста за сите трошоци од тој момент.

CFR – Cost and Freight

Продавачот ја испорачува стоката на бродот. Ризикот од загуба или оштетување на стоката завршува кога стоката е на бродот. Продавачот мора да склучи договор и да ги плати трошоците и товарот кои се неопходни за да ја донесе стоката до именуваното пристаниште.

CIF – Cost, Insurance and Freight

Истото како CFR со додаток дека продавачот исто така мора да обезбеди минимално осигурително покритие од ризикот на купувачот да изгуби или оштети стока за време на превозот.

Разлики помеѓу Инкотермс® 2010 и 2020 година:

  • Паритетот FCA (Free Carrier) сега дава дополнителна опција за да се изврши дознака за утоварниот лист и тоа пред утовар на стоката на брод.

  • Трошоците сега се појавуваат централизирани во А9 / Б9 од секое правило на Инкотермс.

  • Паритетот CIP бара осигурување со минимално покритие согласно Клаузулата А (Institute Cargo), (осигурување од целосен ризик, предмет на ограничени исклучоци).

  • Паритетот CIF бара осигурување со минимално покритие согласно Клаузулата В (Institute Cargo), (осигурување од ограничен број ризици, предмет на ограничени исклучоци).

  • Инкотерм® правилата: Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) и Delivered Duty Paid (DDP) сега земаат во предвид дека стоката може да се транспортира без ангажман на трет превозник имено со користење на сопствени превозни средства.

  • Правилото Delivered at Terminal (DAT) е променето во Delivered at Place Unloaded (DPU) за да се разјасни дека местото на дестинација може да биде секое место и не само „терминал“.

  • Инкотермс® 2020 сега експлицитно ја префрла одговорноста на безбедносните барања и дополнителните трошоци врз продавачот.

Корисни информации
 

Инкотермс® не претставува целосен договор за продажба, туку претставува дел од него. За примена на правилата, треба да се користи следнава структура:

„[Избраното Инкотерм правило] [Именувано пристаниште, место или точка] Инкотермс® 2020“

Пример: „CIF Shanghai Incoterms® 2020” or “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“

Доколку не е наведена година во Инкотермс®, тогаш важи следново:

  •   до 31 декември 2019 година се применуваат Инкотермс® 2010 година.
  •   од 1 јануари 2020 година се применува Инкотермс® 2020 година.

Ако е наведена друга година, на пример Инкотермс® 1980, тогаш се применуваат соодветните паритети.

За повеќе детали, ве молиме, обратете се на официјалната веб-страница на ICC: https://iccwbo.org.