Floating Contact Form Portlet

Asset Publisher

Одржливоста во бродскиот транспорт

Како пионер во индустријата, Kuehne+Nagel активно работи на отпечатокот на СО2 на нашите бродски логистички услуги. Им нудиме на нашите клиенти низа еколошки и иновативни решенија во ланецот на снабдување кои ги намалуваат емисиите на јаглерод.

Во Kuehne+Nagel, одржливоста во транспортот е тема што ја сфаќаме многу сериозно. Иако превозот со контејнери е веќе најеколошки метод за транспорт на стоки на глобално ниво, до целосната декарбонизација на логистичката индустрија има уште 10 до 15 години. Сè додека не станат достапни нови климатски горива или погонски системи од поголем обем, нашиот иновативен пристап кон одржливоста во испораката Ви овозможува да се одлучите за повеќе еколошки одржливи опции за транспорт.

Разбирање за нашето влијание
Неодамнешните случувања во делот на обработка на податоци во големи датотеки и предвидливата анализа ни овозможуваат да ги измериме и точно да ги неутрализираме нашите јаглеродни емисии. Ова ни овозможува да Ви понудиме целосна видливост на емисиите, во текот на Вашиот транспорт, преку нашата платформа Seaexplorer и Калкулатор за јаглероден отпечаток во бродски транспорт платформа која овозможува да одберете најеколошка варијанта на услуга. 

Со цел да се намалат емисиите на јаглерод, ние нудиме biofuel solution во тесна соработка со операторите. Исто така, тесно соработуваме со Global Maritime Forum’s Getting to Zero Coalition за да го забрзаме развојот на бродовите со нулта емисија до 2030 година.

Решенија за бродски јаглеродно неутрални транспорти
Ние во моментов нудиме две комплетно неутрални климатски решенија транспорт - KN LCL и KN Pledge. Го надоместуваме целиот јаглероден отпечаток на обете услуги со придонес во еколошки проекти. Работиме со проекти засновани на природата ширум светот кои помагаат да се намалат емисиите на стакленички гасови, истовремено зачувувајќи го биодиверзитетот и подобрувајќи ги егзистенцијата на локалните заедници. Ние соработувавме со разни невладини организации за да го создадеме овој одржлив пат кон неутралност на јаглерод. Овие проекти се засноваат на целите за одржлив развој на ООН и се проверени од независни организации со највисоки меѓународно признати стандарди. Поддржувајќи ги овие проекти, генерираме кредити за јаглерод што можат да ги компензираат емисиите на пратката.

Лидерство во логистика
Ние тесно работиме со сите превозници за да ја промовираме одржливата испорака. За да го постигнеме ова, создадовме „зелени линии“ кои даваат приоритетен пристап до пловните објекти кои имаат помали емисии. Преземаме и други иницијативи, кои вклучуваат:

  • Намалување на движењето на празни контејнери;
  • Идентификување на пратките што можат да се префрлат од камионски на бродски превоз;
  • Користење контејнери со одржливи подови (како бамбус);
  • Спречување на транспорт на опасна роба АДР или испорака на нелегален токсичен отпад.

Дознајте повеќе за иницијативата Net Zero Carbon и за компензацијата на јаглеродот, и за природно базираните проекти во кои инвестираме.

Овие клиенти се веќе горди на фактот дека со Kuehne+Nagel се во можност да извршат CO2-неутрални транспорти.

Подолу, има повеќе за CO2 неутралноста.


Прашања и одговори за CO2 неутралноста на Kuehne+Nagel

Моментално, ги користиме податоците обезбедени од seaexplorer и од Carbon Calculator, кои се засновани на стандардите за пресметување на Clean Cargo (CC).

Во иднина, ќе користиме уште понапреден пристап кој користи податоци за матични пловни објекти. Во моментов, разни тела (како што е CCWG) ги запишуваат емисиите на бродови на ниво на агрегат, на пример, на ниво на трговска лента. Нашиот Logindex создава модел на податоци за проценка на емисиите на CO2 во садовите засновани врз карактеристиките на садовите (ефикасност на моторот, капацитет). Емисиите се евидентираат во форма на емисии / растојание / ТЕУ.

Основа и методологија на емисии на пловен објект

Вредноста на емисијата за секој пловен објект се пресметува со адаптирана верзија на Индексот за дизајн на енергетска ефикасност EEDI од IMO. Моделот ја проценува потрошувачката на гориво на главните мотори на бродот и претпоставува дека целото потрошено гориво е претворено во СО2. За проценка на потрошувачката на гориво, моделот се потпира на податоци од даватели на услуги како што се Кларксонс за моќноста на моторот, специфичната потрошувачка на гориво (колку гориво е потребно за единицата на моќноста), дизајнот на садот, брзината и номиналниот капацитет. За емисија на СО2 по ниво на контејнер, моделот претпоставува дека користењето на капацитетот е вообичаено за сите пловни објекти. Емисијата се пријавува на основа на километар, со што множењето на овој број со поминатото растојание за бродот ќе резултира со проценка на емисијата на СО2 на одредена маршрута по ТЕУ.

Сепак, емисиите на CO2 на пратките не можат да се избегнат 100%. Додека тие не можат технолошки да се сведат на нула, тие можат да бидат неутрализирани преку нас со инвестирање во проекти засновани на обнова на природата низ целиот свет кои помагаат да се намалат емисиите на стакленички гасови. Кредити за СО2 се генерираат за да се докаже дека одредена количина на емисии на СО2 е неутрализирана и дека пратката е неутрализирана. Започнавме свои проекти за обнова на природата во Мјанмар и Нов Зеланд и купуваме кредити од глобално портфолио на проекти за зачувување на животната средина, вклучително и проектот за национален парк Кордилера Азул во Перу и Проектот за реставрација и конзервација на Катиган Питленд во Индонезија. Секој јаглероден кредит е предмет на процес на верификација од трета страна и претставува избегнување или отстранување на еден тон СО2.

Ние  соработувавме со разни невладини организации со цел да ги поддржиме нашите клиенти да создадат сопствен пат за јаглеродна неутралност. Ние работиме со проекти засновани на природата ширум светот, кои помагаат во намалување на емисиите на стакленички гасови, истовремено подобрувајќи ги егзистенциите на локалните заедници и зачувувајќи го биодиверзитетот и дивиот свет. Овие проекти - верифицирани од независни организации со највисоки меѓународно признати стандарди и засновани на целите на ООН за одржлив развој (СДГ) - генерираат јаглеродни кредити што можат да се користат за да се компензираат емисиите на транспортираните пратки.

Секако, избегнување на СО2 е подобро отколку да се неутрализира. Сепак, неутрализирањето на СО2 дефинитивно не е продажба на загадувањето. Овозможува неутрализирање на емисиите што е тешко да се избегнат, што доведува до поголема заштита на климата во целина.

Еден хектар шума филтрира до 50 тони загадување и прашина од воздухот, генерира околу 100.000 кубни метри чиста подземна вода, ослободува 15-30 тони кислород годишно и се врзува за 10,6 тони СО2. Но, тоа не е доволно да се спречи загадувањето и зголемувањето на температурата во нашата атмосфера.

Овој жив резервоар на СО2 мора да биде заштитен и пошумен бидејќи природата има потенцијал да обезбеди повеќе од една третина од климатските решенија до 2030 година. Природните решенија ги опфаќаат сите активности поврзани со заштитата или повторното развивање на природните екосистеми, како што се шумите, пасиштата , и мочуришни системи за да се намали концентрацијата на СО2 во атмосферата. Секоја од овие активности резултира во биолошко зафаќање и складирање на СО2 - обично преку процес на фотосинтеза. Ние се обврзуваме да го поддржуваме овој напор преку нашите програми за неутрализирање.

[Извор: Американска асоцијација за унапредување на науката; Заштита на природата]